شاهکار زندگی ات را بساز!

شاهکار زندگی- تو یک هنرمندی و زندگی هنر توست. هنر تنها وجود یک اثر در موزه نیست و زندگی هم می تواند خلق یک اثر هنری باشد. تو تنها برای خوردن و خوابیدن به زندگی نیامده ای ؛ بلکه برای هدفی برتر، زیباتر و ژرف تر به آن قدم گذاشته ای .

موسیقی دان ها ساز می نوازند و هنرمندان آثار هنری خلق می کنند، اما آن ها که هنرمندان عرصه زندگی اند و در واقع زیست کنندگان حقیقی هم همان ها هستند، با قلب هایشان آن را خلق می کنند. مهم نیست چه کسی و در حال انجام چه کاری هستی؛ مهم این است که چگونه و با چه حسی آن کار را انجام می دهی.

معجزه زندگی

آیا در زندگی به رسیدن به آرزوهایت امیدواری؟ آیا قلبت برای رسیدن به خواسته هایت می تپد؟ آیا به ندای درونت توجه داری؟ تو در هر لحظه می توانی معجزه ای بیافرینی و در هر لحظه می توانی کاری متفاوت انجام دهی؛ پس به سمت انجام هر آنچه می خواهی، برو و به سوی هدف هایت گام بردار. سعی نکن مثل دیگران زندگی کنی. راه خودت را برو و خالق زندگی خودت باش. اگر دیگران نتوانسته اند از عهده انجام کاری برآیند، دلیل نمی شود که تو هم نتوانی. تو باید در رسیدن به آنچه می خواهی ، جسارت به خرج بدهی و جدی باشیو به دنبال رویاهایت برو و در ورای ناممکن ها قدم بردار، چون شاید در اعماق وجودت معجزه ای نهفته است که باید توسط تو متولد شود.

بیشتر مطالعه کنید:  احساسات منفی خود را گرسنه نگه دارید

پس از حالا به بعد، هرگونه قضاوت در مورد زندگی ات را کنار بگذار و شکست را در آغوش بگیر و آن را به عنوان فرصتی برای یادگیری درسی تازه و نزدیک شدن به اهدافت ببین. زندگی را زیاد جدی نگیر و در مورد هیچ چیز کنترل گر نباش. این را بدان که هیچ جیز خوبی در زندگی راحت به دست نمی آید و آنچه بشریت را به سوی پیشرفت، موفقیت و کامیابی برده، هرگز در سایه راحتی و آرامش نبوده است. لحظه حال را با عمق وجودت احساس کن و بگذار تو را به سوی خوشبختی هدایت کند. قلب تو مثل قلم موی نقاشی ات و جهان پیرامون هم مانند بوم نقاشی ات است و زندگی هم هنر توست؛ پس از آن یک شاهکار بساز.