انضباط مالی ؛ مهمترین راز مسیر کسب و کار

انضباط مالی در مسیر کسب و کار

انضباط، مهمترین راز رهروان مسیر گنج موفقیت مالی است. انضباط یعنی بتوانی خودت را مجبور کنی تا کارهایی را که باید انجام بدی، انجام بدهی؛ چه دوست داشته باشی، چه نداشته باش. چه لذت ببری، چه نبری. چه سختت باشد؛ چه سختی ای نداشته باشد. حتی برای قهرمانان نیز، انضباط یک امر دردناک است و راحت نیست.باید بتوانی خودت را مجبور کنی.

برای موفقیت مالی، نیاز به انضباط هایی خواهی داشت. نیاز به رفتارهایی که باید خودت را مجبور کنی که انجامشان بدهی. اگر به این انضباط مالی ایمان بیاوری، اتفاقات خوبی برایت خواهد افتاد. یادت باشد هرچه انضباط مالی تو شدیدتر باشد، آسودگی مالی تو در آینده بیشتر خواهد بود. پیش برو و نترس؛ گنج های بزرگی در انتظار توست.

این راز بزرگی است؛ شاید بزرگترین راز این مسیر. یادت باشد که همیشه باید بتوانی خودت را مجبور به انجام کارهایی بکنی که باید در مسیر موفقیت مالی انجام بدهی.چه دوست داشته باشی، چه نداشته باشی. در واقع اگر فقط قرار باشد کارهایی را که دوست داشته باشی انجام بدهی، به گنج موفقیت مالی نخواهی رسید.

انضباط مالی و رفتاری مکمل هم دیگر

باید ابن انضباط رفتاری و مالی را در خودت ایجاد کنی که :
پس انداز کنی ، قناعت داشته باشی ، سواد  مالی را یاد بگیری ، زیاد خرج نکنی ، اهل حساب و کتاب باشی ، اهل سرمایه گذاری در کسب و کار باشی .

این که چطور باید خودت را مجبور به انجام این کارها بکنی، دیگر به خودت ربط دارد. هرکس روش خاص خودش را دارد. یک نفر با تشویق، یک نفر با سختگیری،  و یک نفر با توجیه کردن خودش.

بیشتر مطالعه کنید:  نکته هایی برای مدیریت زمان (۳) - ابزارهای زمان بندی کارها

این راز، راز بزرگی است، فراموشش نکن و آن را هم برای کسی افشا نکن.

اگر برای رسیدن به موفقیت بیشتر در کسب و کارت علاقه مند هستی توصیه می کنم مقاله اصول موفقیت را هم مطالعه کنی.