انرژی مثبت

انرژی مثبت را چگونه جذب خود کنیم؟

 1. لبخند زدن، روشی ارزان قیمت برای جذاب کردن چهره شماست.
 2. اگر شما مثبت اندیش باشید، مردم مایل اند اوقات خود را با شما بگذرانند.
 3. نعمت های فعلی تان را در نظر آمورید، نه مصیبت های گذشته تان را.
 4. دلسوزی به حال خود اسیدی است که روزنه های خوشبختی را از بین می رود.
 5. بگویید همه چیز عالی است تا خداوند گفتار شما را بشنود و آن ها را تحقق بخشد.
 6. هر حرفی را که به اندازه کافی تکرار کنید، به واقعیت تبدیل می شود.
 7. ما همان می شویم که درباره اش می اندیشیم؛ بنابریان ذهن خود را با افکار بزرگ پرورش دهید.
 8. خود را تمیز و شفاف نگه دارید . شما پنجره ای هستید که باید جهان را از درون آن تماشا کنید.
 9. اگر مشتاقانه فکر، صحبت و عمل کنید، نتایج مثبتی را جذب خواهید کرد.
 10. خداوند همیشه از کسانی که عاشق او هستند، مراقبت می کند.
 11. آرزوهای بزرگ داشته باشید و جرئت کنید که به سوی همه آن ها بروید.
 12. خود را از شر همه افکار بیمار گونه رها کنید: تنفر، رنجش، حقارت و احساساتی از این دست.
 13. دعا می تواند هرشب شما را احیا کند و هرصبح روحیه ای بهتر برایتان فراهم آورد.
 14. بر فکر وفور فراوانی تأکید کنید. افکار وفور و فراوانی موجب خلق این موهبت ها می شوند.
 15. هرگز ناامیدانه و همانند شکست خورده ها حرف نزنید.کلماتی مانند امید، باور ، ایمان و پیروزی را به کار ببرید.
 16. هر صبح قبل از برخاستن، آرام در تخت دراز بکشید و افکار خوشایند را وارد ذهن خود کنید.
 17. دعاهای خود را به گونه ای مطرح نکنید که خواستار چیزی از خداوند هستید. دعای شکرگزاری بسیار قدرتمند تر است.
 18. بهترین ها را به ذهن خود وارد کنید. این امور را تقویت کرده ، بر روی آن ها تمرکز نمایید و هرلحظه ، برای دستیابی به آن ها دعا کنید تا بهترین ها را به وجود آورید.
 19. هرگونه احساس حسادت و رشک به دیگران را رها کنید و دریچه قلبتان را به سوی چیزهای مثبت بگشایید.
 20. مهربانانه و به گونه ای مثبت به دیگران واکنش نشان دهید. این کار دوستی های فوق العاده ای را وارد زندگی تان می کند.
بیشتر مطالعه کنید:  ۵ راهکار برای افزایش اعتماد به نفس